METODY

       Podczas badania i terapii do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, biorąc pod uwagę nie tylko czysto fizyczne aspekty, lecz również cechy charakteru dziecka. Dzięki temu wzbudzam poczucie bezpieczeństwa i mogę liczyć na pełną i owocną współpracę z pacjentem. Jest to jedyny sposób na to, aby moje działania przyniosły oczekiwany efekt. Dlatego nie bez powodu zdecydowałam się na ukończenie dwóch szczególnych dla mnie kursów, których koncepcja zakłada takie właśnie podejście.


NDT-Bobath – metoda neurorozwojowa stworzona przez małżeństwo Bobath w latach 40. XX wieku. Przeznaczona jest do leczenia usprawniającego dzieci i niemowląt z zaburzeniami psychoruchowymi. Poprzez odpowiednią stymulację ma ona pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i maksymalnie wykorzystać swe możliwości. Celem usprawniania jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.Jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę.

 

Główne zasady metody NDT-Bobath obejmują m.in.:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki prawidłowej stymulacji i zastosowaniu odpowiednich technik już od pierwszych miesięcy życia,

 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych,

 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach,

 • ścisłą współpracę z rodzicami.

Metoda znajduje zastosowanie przede wszystkim u dzieci z problemami takimi jak:

 • mózgowe porażenie dziecięce,

 • ZOKN (zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej),

 • kręcz szyi,

 • asymetria ułożeniowa ciała,

 • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe,

 • uszkodzenie splotu ramiennego,

 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,

 • wodogłowie,

 • choroby o podłożu neurologicznym,

 • choroby o podłożu genetycznym, np. Zespół Downa,

 • choroby o podłożu metabolicznym,

 • wcześniactwo i opóźnienie rozwoju psychoruchowego.


Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS) – metoda stworzona w 2004 roku przez dr Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M‘hango dla potrzeb leczenia dzieci ze skoliozą, wadami postawy oraz chorobą Scheuermanna. Autorzy bazowali na wielu metodach fizjoterapeutycznych, z których wybrali te techniki, które uznali za przydatne do terapii skolioz oraz stworzyli własne na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów. Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, proponuje się indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie można wyznaczyć cele ogólne i cele szczegółowe terapii.

 

Głównymi założeniami metody w postępowaniu leczniczym są:

 • indywidualne podejście do pacjenta,

 • aspekt psychologiczny, czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą,

 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,

 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,

 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,

 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,

 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,

 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego.


Pozostałe formy terapii:

 • kinesiology taping,

 • rozluźnianie mięśniowo-powięziowe,

 • poizometryczna relaksacja mięśni,

 • stabilizacja kręgosłupa i stawów obwodowych,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • terapia wad kolan i stóp,

 • terapia oddechowa,

 • elementy terapii SI (Integracji Sensorycznej).

RehaKid – Magdalena Turajska

Fizjoterapia dzieci i młodzieży